Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuçları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ

MADDE 23. c) bendine göre;

Bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yönteminde harfli notların katsayıları aşağıdaki tabloya göre belirlenir: 100 Puan üzerinden değeri

Harfli notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

65-69

CB

2.50

60-64

CC

2.25

50-59

DD

2.00

30-49

FD

1.00

0-29

FF

0.00

Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 2.00 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

Ayrıca not belgesinde, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

1) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan, ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

2) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

3) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

4) MF (muaf) notu; yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz.

5) TR (transfer) notu; üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz.

Ders Tekrarı

Madde 24 - Bir dersten FF, FD, DD, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

(Değişik fıkra:RG-12/6/2011-27962) Öğrenciler DB ve CC almış oldukları derslerden en çok altısını, ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere not yükseltmek amacı ile tekrarlayabilir. Ancak ilk iki yarıyıl dersleri, dördüncü yarıyıldan sonra tekrarlanamaz. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Bu içerik 22.09.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 695 kez okundu.